CIP "Clean In Place" Automatizacija regulacije temperature

Sarajevski Kiseljak je unaprijedio efikasnost i sigurnost procesa pranja na CIP-u.

Sarajevski kiseljak je proizvođač prirodne mineralne vode "Sarajevski kiseljak" koja izvire iz dubine od 150 do 300 metara. Oni su jedna od vodećih firmi u prehrambenoj industriji i naš dugogodišnji partner. U ovom poslu je cilj bio unaprijediti efikasnost i sigurnost procesa pranja na CIP-u. Ovako smo to uradili:

1

Provođenje procesa čišćenja CIP "Clean In Place" sa Spirax Sarco pneumatskim regulacionim ventilom, efikasna i sigurna kontrola zadane temperature neovisno o procesnim oscilacijama.

Sa pouzdanom i efikasnom regulacijom temperature na CIP-u uštede su ostvarene u procesu potrošnje pare, efikasnom pranju opreme na CIP-u, te kvalitetu ugrađene "free of maitenance" opreme. Proces je u potpunosti automatizovan i siguran te ne iziskuje vizualne inspekcije i manuelno podešavanje temperature.

Rezultati

• Izuzetno precizan proces kontrole temperature na CIP- u
• Jednostavan način podešavanja željene temperature pranja
• Jednostavan način i niski troškovi održavanja
• Smanjena potrošnja pare i vode potrebene za postizanje željenih parametara izazvane usljed ručne kontrole temperature na CIP-u.

Izazov za kupca Manuelna metoda koju je koristio Sarajevski kiseljak za kontrolu temprature na CIP-u generisala je probleme u smislu neefikasne kontrole pranja, te lošeg odziva na promjene ulaznih procesnih parametara. Ovakav način kontrole nije mogao obezbjediti zahtjevane parametre, te je zahtjevao čestu vizualnu inspekciju vrijednosti temperature što je uticalo na efikasnost rada odgovornih inžinjera.

Naše rješenje IBEJ je u kooperaciji sa Spirax Sarco ponudio automatizovano rješenje za postizanje zahtjevanih parametara CIP-a. U kombinaciji sa SX80 kontolerom, temperaturnom sondom EL2270, SpiraTrol pneumatski regulacioni ventil je ugrađen na cjevovod kako bi pružio pouzdanu i preciznu kontrolu temperature na CIP-u. SX80 kontroler povezan sa sondom temperaturnom šalje komande do ventila na cjevovodu kako bi definisana količina pare prošla u izmjenjivač topline sa automatskom regulacijom u trenutku kada je ta zadana vrijednost temperature dostignuta.

1

Obim projekta

Detalji aplikacije Pranje opreme vrši se na CIP-u "Clean In place" što zahtjeva visoku preciznost regulacije temperature vode za pranje. Pneumatski regulacioni ventil nalazi se na primarnoj strani izmjenjivača topline gdje reguliše protok pare potreban za regulacije temperature na sekundarnoj strani izmjenjivača topline odnosno CIP-u. Regulacije temperature mora biti veoma precizna i stabilna kako ne bi izazvala velike oscilacije temperature na CIP-u, te samim tim dovela do neželjenih posljedica izazvanih nepropisnim pranjem. Proces pranja počinje uključivanjem CIP-a, te postizanjem zahtjevanih parametara za što je odgovoran SpiraTrol regulacioni ventil koji prima signal sa informacijom o temperature sa SX80 kontrolera.

Sistem je u potpunosti automatizovan.

Glavni koraci

  1. 1. Blueprint/Šematski plan Evaluacija zahtjeva kupca. Odabrani su pravi instrumenti i dizajnirana je skica rješenja.
  2. 2. Konsultacija U konsultaciji sa kupcem izvršene su neophodne izmjene.
  3. 3. Montiranje upravljačke jedinice Ugradnja i montaža pneumatskog ventila SpiraTrol, te temperature sonde EL2270. Montiranje SX80 kontrolera na postojeći elektro ormar, te podešavanje traženih parametara temperature na CIP-u.
  4. 4. Testiranje i puštanje u rad Izvršeno je testiranje traženih parametara. Sve neophodne izmjene i dopune su izvršene i sistem je pušten u rad.


Posljednje novosti