Odvajanje kondenzata - Mašine za peglanje, oprema za pranje veša

Sve što trebate znati kada je app: Peglanje i kalenderi za peglanje u pitanju

Mašine za peglanje uvelike se razlikuju po konstrukciji, ali u svim slučajevima pravilno odvođenje kondenzata i vazduha su od vitalnog značaja za maksimalan učinak. Osim toga, mašine sa lakim izrađenim posteljama mogu izobličiti i pokidati rad, ako je grijanje neravnomjerno zbog zračnih džepova ili vode.

Uvijek izdrenirajte dovod pare, po mogućnosti pomoću separatora vodenih kapljica. Moderne potpuno zatvorene mašine često imaju odvajače kondenzata postavljene na jednom kraju radi lakšeg održavanja - to znači dugačke cijevi koje povezuju odvajače kondenzata sa odvodnim mjestima i otuda opasnost od blokiranja pare (steam locking*).

*Blokiranje pare nastaje kada je cijev između mjesta za sakupljanje kondenzata i ulaza u odvajač kondenzata okružena parom visoke temperature (npr. cijev za uranjanje u cilindru za sušenje). Može se dogoditi i tamo gdje je odvajač kondenzata udaljen od postrojenja, a spojni cjevovod prolazi kroz područje visoke temperature okoline. Para zarobljena u ovom cjevovodu se možda neće brzo kondenzovati i na taj način će sprječiti da kondenzat dođe do odvajača. Parni prostor će se tada biti preplavljen kondenzatom.

Ovaj fenomen je vrlo sličan zračnom blokiranju u sistemima za vodu. Problem se može prevazići upotrebom odvajača kondenzata sa podesivim igličastim ventilom ili mehanizmom za otpuštanje pare (SLR). Većina Spirax Sarco FT odvajače s plovkom (sa plovnom kuglom) dostupna je s ovom opcijom (oznaka "C" - npr. FT14-10 C).

Dobri rezultati se postižu sa BP (odvajači sa balansiranim pritiskom) ili SM (bimetalni odvajači) termostatskim odvajačima kondenzata, ako se dugačke spojne cijevi ostave bez zaostajanja (vidi sliku 53), u suprotnom koristite FT odvajače s plovkom (sa plovnom kuglom), opremljenim sa dodatnim podesivim igličastim ventilom (oznaka "C" - npr. FT14-10 C). Ponekad se mogu koristiti TD termodinamički odvajači kondenzata, ali je najbolje ako se i dodatno montiraju vazdušni ventili paralelno.

Odzračite postelje mašine na tački koja je najudaljenija od ulaza za paru. Zagrijane vazdušne praznine treba tretirati na isti način kao i postelje.

Na rolnama, ako su zagrijane, najbolji izbor je FT odvajače s plovkom (sa plovnom kuglom), opremljenim sa dodatnim podesivim igličastim ventilom, iako se BP odvajač (odvajači sa balansiranim pritiskom) koji je postavljen na neograničenoj liniji najmanje 1 m niže od izlaza, pokazao dobre rezultate. Po želji se može koristiti i TD termodinamički odvajači kondenzata, ali sa diskom protiv vezivanja zraka (anti-air-binding disc).

Prese za odjeću

Mogu se koristiti sljedeći odvajači kondenzata: TD termodinamički , FT sa plovkom - termostatski i BP balansirani odvajači. Važno je da svaka presa ima zaseban set za odvajanje kondenzata.

Glava i stolovi dvostrukih presa također bi trebali biti pojedinačno drenirani za maksimalan učinak.

Mašine za sušenje veša

Bateriju grijača zraka treba drenirati pomoću FT odvajača kondenzata sa plovkom, alternativno koristiti TD termodinamički odvajač sa zasebnim ventilacijskim ventilom.

 

Primjena

Najbolji izbor

Prihvatljiva alternativa

Oprema za pranje veša – perionice i sušare veša

Prese za odjeću

TD6

FT, FT-C

Peglanje i kalenderi za peglanje

FT-C

TD1, BP5, FT

Mašine za hemijsko čišćenje

FT

TD1

Mašine za sušenje veša

FT

FT-C

Nomenklatura:

FT: odvajač kondenzata sa plovkom (plovnom kuglom) – termostatski

TD: Termodinamički odvajač kondenzata

FT-C: odvajač kondenzata sa plovkom i sa dodatnim podesivim igličastim ventilom

BP: odvajači sa balansiranim pritiskom – termostatski

SM: Bimetalni odvajač kondenzata

Nadamo se da vam je tekst bio interesantan i da ćete nas pozvati u slučaju da imate slične ili iste aplikacije u svom pogonu.

Pronaći nas možete na info@ibej.ba ili 033 76 49 75.


Posljednje novosti